Újra ülésezett a horvát-magyar kisebbségi vegyes bizottság

0
228

Tavaly februárban négy év szünet után ülésezett újra a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság, és az ott aláírt jegyzőkönyvet mindkét kormány elfogadta, és számos előrelépés is történt az elmúlt egy évben a jegyzőkönyvbe foglaltak végrehajtását illetően. Kedden újra összeült a bizottság, Budapesten találkoztak, és ezúttal is több, mindkét fél számára fontos kérdéseket tárgyaltak és fogalmaztak meg.

Horvátország és Magyarország kapcsolatában komoly előrelépés történt az elmúlt időszakban. Ezt támasztja alá az is, hogy tavaly négyévnyi kihagyás után ismét ülésezett a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság (KVB). Hogy mindkét fél fontosnak tartja a jegyzőkönyv vállalásainak végrehajtását, abból is látszik, hogy az ülés óta a bizottság társelnökei többször is találkoztak és folyamatosan egyeztettek.
Az abban foglaltak közül magyarságunk helyzetének a javítása érdekében több infrastrukturális fejlesztés már meg is valósult, illetve több folyamatban van. A továbbiak megvalósulásának a biztosítéka pedig az, hogy a horvát kormány oly módon is elkötelezte magát azok végrehajtására, hogy a vállalások a nemzeti kisebbségekre vonatkozó operatív programba is bekerültek, és mindennek már konkrét eredményei is vannak.

Csak a legfontosabbakat említve: tavaly elkészült az új dályhegyi kultúrotthon, a pélmonostori, pazarul felújított Magyar Otthon, jelentős támogatásokat hagytak jóvá mind a múlt évben, mind az idén is egyházi épületeink felújítására, és a napokban egy újabb átadóünnepségre került sor, a laskói iskola új sportcsarnokát avathattuk. És a jelentős beruházások tovább folytatódnak – óriási haladásnak számít, hogy hamarosan elkezdődhet a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ kollégiumának az építése is Eszéken. A horvát költségvetésben az idén 5 millió, jövőre 3 millió kúnát irányoztak elő a projektre. Ami azért is jelentős, mert már 1999-óta van napirenden az ügy.

A horvátországi magyarságot a KVB-ben Andócsi János, a HMOM Központ igazgatója, Jankovics Róbert parlamenti képviselő, a HMDK elnöke és Jakab Sándor, a HMDK tiszteletbeli elnöke képviselték.

Jankovics Róbert az alábbiakat nyilatkozta az ülés után:

„Rendkívül fárasztó, kimerítő másfél napos tárgyalás van mögöttünk, de eredmény is bőven. Általános ajánlások vonatkoznak például a HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája által megfogalmazott programok támogatására, az Eszék-Pécs vasútvonal újbóli visszaállítására, új határátkelők létesítésére, valamint a horvátországi magyar írott és elektronikus média működési feltételeinek biztosítására.

Tömbben élő magyarságunkat illetően kiemelném a laskói kultúrotthon és az ifjúsági otthon befejezésére vonatkozó ajánlásokat, a kórógyi művelődési ház felújítását és a kórógyi iskola tornateremének építési szándékát, a HMOMK-ban szükséges felújításokat, valamint a templomaink felújítására szánt költségvetési eszközök megemelését.

A kisebb közösségekben élő nemzettársainkra is vonatkoznak az általános ajánlások, de ezeken felül kiemeltük a nagypiszanicai templom felújítását, valamint a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör székháza ügyének rendezését az illetékes minisztériumnál.

Nyilatkozatomat azzal a közismert megfogalmazással zárnám, hogy a politika továbbra is a lehetőségek művészete, így ezek az ajánlások is lehettek volna talán jobbak, egyértelműbbek vagy bővebbek – de most ez volt a maximum, amit el tudtunk érni közösségünk számára. A következő lépés az, hogy mindkét kormány ezeket formálisan is fogadja el saját kötelezettségeként. Bízom benne, hogy magyarországi horvát barátaink is elégedettek a végeredménnyel.”

A horvátországi magyarság szempontjából legfontosabb
KVB-ajánlások:

  1. TEMPLOMOK TOVÁBBI FELÚJÍTÁSA: A KVB javasolja a horvát félnek, hogy további eszközök biztosításával segítse elő az eszéki–rétfalui (Osijek–Retfala), csúzai (Suza), nagypiszanicai (Velika Pisanica), várdaróci (Vardarac), sepsei (Kotlina), vörösmarti (Zmajevac) református templomok, valamint a nagybodolyai (Podolje) katolikus templom felújítási munkálatainak folytatását, illetve befejezését.
  2. KÓRÓGYI TORNATEREM: A KVB továbbra is javasolja a horvát félnek, hogy vizsgálja meg pénzeszközök biztosításának lehetőségét a kórógyi (Korođ) tornaterem megépítéséhez, valamint kéri a magyar felet, hogy a felmerülő igények esetén lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a beruházáshoz.
  3. KÓRÓGYI ÉS ÚJBEZDÁNI ÓVODÁK: A KVB továbbra is javasolja a horvát félnek, tekintse át az újbezdáni (Novi Bezdan) és kórógyi (Korođ) óvodák megépítésének lehetőségeit, valamint kéri a magyar felet, hogy a felmerülő igények esetén lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a beruházáshoz.
  4. LASKÓI KULTÚROTTHON ÉS IFJÚSÁGI OTTHON: A KVB javasolja a horvát félnek, hogy lehetőségeihez mérten biztosítsa a laskói (Lug) kultúrotthon építéséhez szükséges forrásokat. A KVB üdvözli, hogy a horvát fél a laskói (Lug) Ifjúsági Otthon építésének befejezéséhez, valamint a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége számára 2018-ban az Ifjúsági Otthon szükségleteit kiszolgáló laskói telekvásárlásához pénzügyi támogatást biztosított.
  5. ÚMKÚ ÉS DRÁVATÁJ: A KVB üdvözli a horvát fél által 2018. évben az Új Magyar Képes Újság hetilap és a Drávatáj televíziós műsor szerkesztősége székhelyének megépítéséhez biztosított anyagi forrásokat. A KVB javasolja a horvát félnek, biztosítson rendszeres költségvetési tételt az Állami Költségvetésben a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége által kiadott Új Magyar Képes Újság magyar nyelvű hetilap kiadására és a szerkesztőség működtetésére, illetve a Drávatáj televíziós műsorra.
  6. KÓRÓGYI KULTÚROTTHON: A KVB javasolja a horvát félnek, vizsgálja meg a kórógyi (Korođ) kultúrotthon teljes körű felújításának lehetőségét.
  7. ZÁGRÁBI ADY ENDRE KULTÚRKÖR SZÉKHÁZA: A KVB továbbra is javasolja a horvát félnek, hogy tegyen lépéseket a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör székházának hosszú távú megoldása ügyében, figyelembe véve mindazt, amit az Ady Endre Kultúrkör a zágrábi magyaroknak és Zágráb városának jelent.
  8. HMOMK KULTURÁLIS MENEDZSER: A KVB továbbra is javasolja a horvát félnek, hogy mielőbb biztosítson az intézményben egy művelődésszervezői státust, az intézmény 1999-ben elfogadott statútuma alapján, a Központ teljes körű működésének biztosítása érdekében.
  9. PÉCS-ESZÉK VASÚTVONAL: A KVB továbbra is fontosnak tartja a két ország közötti vasúti összeköttetés biztosítását, különösen a Pécs–Pélmonostor (Beli Manastir)–Eszék (Osijek) és a Budapest–Szarajevó (Sarajevo) vonatjáratok újbóli biztosításának lehetőségét, mely az egyetlen tömegközlekedési lehetőség a Magyarországon tanuló drávaszögi és kelet-szlavóniai középiskolások és egyetemisták számára. A KVB javasolja mindkét félnek, hogy az illetékes szaktárcák bevonásával mielőbb hozzák létre a Pécs-Pélmonostor-Eszék személyszállítási vasúti kapcsolatokat.